Afwezigheden wegens ziekte

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
Is het kind drie of minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan iseen briefje van de ouders voldoende. Zo n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfelover een medisch attest.

Andere afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit vooraf met de directie.

Problematische afwezigheden

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven, zijn problematische afwezigheden.
Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateur.
De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.